ยานัตถุ์เยอรมันฮิมาลายา เบอร์ 17 Himalaya Snuff Tobacco No. 17 ( Premium)